Vision 50/50

Vision 50/50 för en jämställdare och mer inkluderande golf

Jämställd golfklubb

Hammarö Golfklubb tilldelade diplom av SGF

Detta för att framgångsrikt ha genomgått klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 och påbörjat ett målmedvetet och långsiktigt arbete för att bli en mer jämställd och inkluderande golfklubb. Diplomeringen skedde vid klubbens vårmöte den 27 april där Svenska Golfförbundet var representerat av Stefan Jansson som följt Hammarös tvååriga utvecklingsresa.

På vårmötet den 27 april antogs ”Handlingsplan för jämställdhet och inkludering 2021-2025” som är resultatet av klubbens arbete så här långt. Nu är ledningen m fl utbildade, vi har genomfört en kartläggning av golfbanan, anläggningen, styrelserummen och bland anställda för att identifiera de områden där vi behöver bli bättre. Vi har satt upp mål och tagit fram aktiviteter för att nå målen under kommande femårsperiod. Dessa har sedan diskuterats, reviderats, fyllts på och i vissa delar t o m genomförts.

Klubbens 13 mål för jämställdhet och inkludering

 1. Jämställdhet i styrelsen bland ledamöter, suppleanter, ordf./vice ordf.
 2. Att alla oavsett kön kommer till tals på möten med styrelse och ledning. Att alla oavsett kön känner sig betydelsefulla och lyssnade på.
 3. Jämställdhet och inkludering är en naturlig del inför beslut och i verksamheten.
 4. Minst 30 procent kvinnor bland klubbens medlemmar.
 5. Minst 20 procent av klubbens medlemmar är juniorer.
 6. Golfbanan anpassas både till kvinnors och mäns spelupplevelse och slaglängd.
 7. Iaktta balans mellan tävling och sällskapsspel.
 8. Att både kvinnor och män känner sig tilltalade av det vi visar upp, det vi kommunicerar och det vi bygger/anlägger/erbjuder.
 9. Ta hand om och informera gäster och nya medlemmar om klubben på ett genomtänkt sätt.
 10. Noll-tolerans mot sexistiskt språkbruk.
 11. Hela anläggningen är tillgänglighetsanpassad.
 12. Jämställdhet bland de anställda i ledning, banarbetargrupp och bland övrig personal. Med jämställdhet avses att minst 40 procent av vartdera könet är representerade.
 13. Jämställdhet bland de anställda på golfshop och golfrestaurang.

Något mål du som medlem känner lite extra för? Hör gärna av dig till undertecknad eller någon i styrelsen och häng med på den fortsatta resan!

Läs hela handlingsplanen 2021 – 2025!

Se filmen!

Hälsningar Berit Sundgren Grinups

berit.grinups@outlook.com

070-6182310

VISION 50/50 FÖR EN JÄMSTÄLLDARE OCH MER INKLUDERANDE GOLF.

Vi på Hammarö golfklubb har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golfklubb. Arbetet smygstartade lite i våras på Golfens dag med samtal om hur kvinnor och män, unga och gamla syns på våra svenska golfklubbar. Vi har också informerat på hemsidan och NWT skrev om Hammarö golfklubb och Vision 50/50 redan i maj. Medlemmarnas svar på den s k kulturenkäten i augusti gav oss vidare en inblick i hur man upplever att vi har det
tillsammans på vår golfklubb. Så nu är det dags för oss att komma igång på riktigt. Arbetet startar med en utbildning som i första hand vänder sig till klubbledning, styrelse, banchef och tränare i syfte att arbetet ska få fäste och bli en integrerad del i klubbens övergripande utvecklingsarbete. Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!

VARFÖR GÖR VI DET HÄR?

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet och inkludering blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna och konkurrensen om människors engagemang ökar i samhället. För Hammarö golfklubb är det en naturlig fortsättning på de senaste årens aktiva arbete med värdegrundsfrågor. Vårt mål är att kvinnor och män i alla åldrar känner sig välkomna till Hammarö golfklubb – det naturliga valet för alla.

VAD ÄR KLUBBUTVECKLINGSPROGRAMMET VISION 50/50?

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är en digital utbildning som är utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. Hittills har närmare ett hundratal av Sveriges 460 golfklubbar deltagit i utbildningen. En del i
programmet är Redo för golf, en ny introduktion av nya golfare som ingår i Vision 50/50- programmet.

Syftet är att vi skaffar oss viktig kunskap, spanar på vår verksamhet, gör nulägesanalyser och så småningom sätter samman en handlingsplan för ett hållbart utvecklingsarbete över tid.

VI RÄKNAR MED ATT ALLA HÄNGER MED!

Hoppas att du, på det sätt som passar just dig, kommer att hänga med i utvecklingsarbetet för Hammarö golfklubb. Vill du som medlem ta del av utbildningen eller på annat sätt vara mer aktiv i utvecklingsarbetet kontakta klubbens förändringsledare eller någon annan i styrelse eller
klubbledning.

ORGANISATION

KULTURENKÄT – TYCKA GOLF ÄR ROLIGT OCH INBJUDA VARANDRA TILL SPEL ÖKAR TRIVSELN

Startskottet för arbetet med Vision 50/50 var en kulturenkät där vi ställde frågor till medlemmarna om hur vi har det tillsammans på Hammarö golfklubb. Svarsfrekvensen var 24 procent. Det betyder att ungefär var fjärde medlem svarat vilket i sin tur manar till mycket försiktiga tolkningar. Men bättre lite information än ingen alls. Våra resultat kan jämföras med de övriga 47 klubbarna i Sverige som hittills genomfört enkäten. Sammanfattningsvis verkar vi ha det ganska bra tillsammans men vi kan definitivt bli bättre.

MER OM VISION 50/50