LOKALA REGLER HAMMARÖ GOLFKLUBB 2024
Golf spelas enligt gällande Regler för golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor

Hammarö GK har tre delar i sina lokala regler.

Del 1: Tillfälliga Lokala regler
Dessa ändras normalt några gånger per år. Dom följer banans aktuella status, arbeten på banan, m.m. 
Del 2: Lokala Regler
Dessa ändras normalt inte under säsongen. 
Dom gäller för Hammarö GK & banans utformning under hela säsongen.
Del 3: Tävlingsvillkor
Om ingenting annat meddelats från Tävlingsledning gäller dessa villkor för alla tävlingar på HöGK.

Plikt för brott mot Lokal Regel
Om inget annat sägs i den Lokala regeln: Allmän plikt (förlust av hål i matchspel och två slags plikt i slagspel).

Förklaringar o förtydliganden angående HöGK Lokala regler:
- Ord skrivna i kursiv stil är definitioner i Regler för golfspel.

- Förkortningen HöGK betyder Hammarö Golfklubb

DEL 1: TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

1. MUA definiering nybyggda och renoverade bunkrar, Regel 16
De iordningställda bunkerområdena markerade med en blå pinne med grön topp definieras som spelförbudszonspelfältet. Den ska inte behandlas som bunker under ronden.
Gränsen för spelförbudszonen är kanten gentemot gräset plus en klubblängd. 
Lättnad utan plikt får ske enligt Regel 16.1b.

2. Lägesförbättring
När någon del av en spelares boll vidrör en del av spelfältet som klippts till fairway höjd eller lägre, får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll och spela den från detta lättnadsområde:
• Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
• Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: En klubblängd
• Begränsningar av lättnadsområdets läge:
- Får inte vara närmare hålet än referenspunkten
- Måste vara på spelfältet

DEL 2: LOKALA REGLER

1. Onormala banförhållanden, Regel 16.1
Mark under arbete (MUA)
Spelaren bestämmer om man vill ta lättnad enligt Regel 16.1 eller spela bollen som den ligger.
-    Område markerat med blå pinnar.
-    Område markerat med vit sluten spraylinje. 
-    Område markerat med vit intermittent spraylinje på green 
-    Trädrötter och berg i dagen på spelfältet klippt till fairway höjd eller lägre.
-    Dräneringar fyllda med grus/sand. 
-    Skarvar i skuren grästorv. 
-    Myrstackar
-    Hjulspår på spelfältet klippt till fairway höjd eller lägre som är orsakade av fordon för banarbete.

Spelförbudszoner. 
Spelaren ska ta lättnad enligt Regel 16.1. 
-    Område markerat med blå pinnar med grön topp.
-    Område markerat med blå pinnar med grön topp med en vit sluten spraylinje. 
-    Träd med stödpinnar. 

2. Onormala banförhållanden i bunker, Regel 16.1c
Skador som uppstått i bunker på grund av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
definieras som onormala banförhållande. Lättnad får tas enligt Regel 16.1c

3. Onormala banförhållanden, oflyttbart tillverkat föremål, Regel 16.1b
Samtliga fasta tillverkade föremål är definerade som oflyttbara tillverkade föremål. Detta inkluderar även stenbron på hål 12 och palissader/pålverk i dammar.
Lättnad får tas enligt Regel 16.1.

4. Oflyttbart tillverkat föremål nära green, Regel 16.1b
Spelaren får ta lättnad om man ligger på spelfältet klippt till fairwayhöjd eller lägre enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är
- Inom två klubblängder från green
och
- Inom två klubblängder från bollen
Not 1: Den valda spellinjen måste vara rimlig för ett slag mot hålet.
Not 2: Denna regel berör normalt endast sprinklerlock för greenbevattning.

5. Borttagande av tillfälligt vatten green.
Om en spelares boll är på green och det blir störande inverkan av tillfälligt vattengreen, får spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1d eller få sin spellinje skrapad.
Skrapning ska ske vinkelrätt mot puttlinjen och får endast utföras av personer utsedda av tävlingsledning eller klubbledning.

6. Pliktområde, Regel 17
Alla omarkerade diken/dammar är Rött pliktområde. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret. Regel 17.1d.
Ön mellan hål 3 och 6 är Rött pliktområde. Regel 17.1d
Samtliga träbroar över diken ingår i Pliktområdet. Regel 17.1d.

7. Vid spel av hål 14 är spelfältet klippt till fairway höjd eller lägre på hål 15 Out of bounds.
Vid spel av hål 14 är spelfältet klippt till fairway höjd eller lägre på hål 15 Out of bounds.
Enligt Rules of Golf; Committee Procedures, Modell för lokal regel 8A-4.

8. Speltempo (Regel 5.6)
En spelare som har möjlighet att slå sitt planerade slag, har från det att han/hon bedöms ha kunnat komma fram till sin boll:
- 60 sekunder på sig att slå slaget om han/hon inte bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt slag
- 40 sekunder på sig att slå slaget om han/hon bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt slag.

Plikt för brott mot denna regel
Första överträdelsen-Varning
Andra överträdelsen-Ett slags plikt
Tredje överträdelsen-Slagspel: två slags plikt; Matchspel: förlust av hål
Fjärde överträdelsen-Diskvalifikation

Anmärkningar:
1. En spelare har haft tid att förbereda sitt slag om det bedöms att han/hon borde ha
kommit fram till sin boll medan;
a) en spelare i samma grupp som ska slå sitt slag före spelaren, förbereder sitt slag,
eller
b) gruppen framför spelarens grupp är inom räckhåll för spelarens planerade slag.

2. Det är möjligt att slå ett slag när;
a) gruppen framför spelarens grupp är utom räckhåll för spelarens planerade slag,
eller
b) spelarens grupp inte har en regelsituation eller inte väntar på en domare, eller
c) spelaren inte behöver vänta på spelare på närliggande hål.
3. Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.
4. Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras.
5. Spelaren bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt

9. Avbryta spelet (Regel 5.7)
Omedelbart avbrott/farlig situation – Lång signal med siren
Normalt avbrott – Tre korta signaler med siren, upprepade gånger
Återuppta spelet – Två korta signaler, upprepade gånger

När spelet är stoppat på grund av farlig situation är alla övningsområden också stängda.

10. Scorekortsansvar i slagspel
Modell för Lokal Regel 8L-1 är tillämplig. Regel 3.3b (2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats av spelaren eller markören, eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag). Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

DEL 3: TÄVLINGSVILLKOR

Om ingenting annat meddelats från Tävlingsledning gäller dessa villkor för alla tävlingar på HöGK.

1. Anmälan till tävling
Anmälan till tävling görs i GIT.
Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordningen enligt principen ”först till kvarn”.
Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift.
Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift och blir avstängd från allt tävlingsspel på HöGK under två kommande veckorna.

2. Definierade Övningsområden på HöGK (Regel 5.2)
Följande områden är definierade som övningsområden och får användas för träning o uppvärmning före och mellan ronderna:
- Övningsfältet (Driving range) mellan hål 1 och 10
- Övningsgreen 1 som är ligger till vänster om vägen mellan klubbhus och 1:ans tee.
- Övningsgreen 2 som är ligger till höger om vägen mellan klubbhus och 1:ans tee
- Korthålsbanan (4 hål) som ligger väster om klubbhuset.
- Pitchfältet som ligger väster om Korthålsbanan

3. Begränsning i att använda motoriserad förflyttning
Under en tävlingsrondrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form
av transportmedel.
Undantag 1: Spelare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Undantag 2: Om en person som ingår i tävlingsledningen för den aktuella tävlingen
tillfälligt ger tillstånd för en kortare sträcka.
Undantag 3: En spelare som tar lättnad enligt slag och distans får åka med
transportmedel vid det tillfället.

Anmärkning: Tillstånd att åka transportmedel gäller under förutsättning att:
a) Tävlingsledningen bedömer att banans kondition tillåter åkande
b) Transportmedel finns tillgängligt. Arrangörsklubben har inte skyldighet att
tillhandahålla transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln:
Allmän plikt för varje hål där överträdelse görs. Vid överträdelse som görs mellan två
hål påförs plikten på nästa hål.

4. Scorekortinlämning
Ett scorekort anses överlämnat när det lämnats in i tävlingskansliet och spelaren lämnat tävlingskansliet.
Används digital scorekorthantering anses det vara överlämnat när man digitalt signerat det eller skickat det till tävlingsledningen.

5. Avgörande vid lika resultat
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1 och därefter 18 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden

6. Definition Tävlingsresultat slutgiltigt
Ett Tävlingsresultat anses slutgiltigt då något av nedanstående handlingar utförts:
- Tävlingsledningen publicerar resultatlistan på GIT eller liknande program.
- Matchresultatet uppskrivet på matchtavlan. Denna kan vara på papper eller digital.
- Vid Sällskapsrond: Resultatet infört som Hcp-rond i GIT

Hammarö GK 2024-04-29