Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Innehållsförteckning

FÖRKLARING LOKALA REGLER HAMMARÖ GK..

DEL 1: TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER..

 1. Onormala banförhållanden Hjulspår, MUA, Regel 16.
 2. Onormala banförhållanden Rishögar, MUA, Regel 16.
 3. Lägesförbättring i bunker, Regel 16.

DEL 2: LOKALA REGLER..

 1. Onormala banförhållanden, MUA, Regel 16.
 2. Pliktområde, Regel 17.

DEL3: VGDF’s REGELKORT 2020.

Avsnitt A – Lokala Regler

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
 2. Pliktområden (Regel 17)
 3. Boll spelas från utanför ett lättnadsområde när lättnad tas med flagglinjen
 4. Onormala banförhållanden (Regel 16.1)
 5. Organiska föremål
 6. Upphöjda ledningar
 7. Klubbor och bollar
 8. Speltempo (Regel 5.6)
 9. Avbryta spelet (Regel 5.7)
 10. Transportmedel (Regel 4.3)

Avsnitt B – Tävlingsvillkor

 1. Riktlinjer för spelares uppförande (Regel 1.2)
 2. ”Scoring area”, scorekortsinlämning.
 3. Resultat – tävlingen officiellt avslutad.
 4. Antidoping.

 

FÖRKLARING LOKALA REGLER HAMMARÖ GK

 

Förkortningar:

HöGk: Hammarö Golfklubb

VGDF: Värmlands Golfdistriktsförbund

 

Hammarö Gk har tre delar/nivåer i sina lokala regler.

 

Del 1: Tillfälliga lokala regler.

Dessa ändras normalt några gånger per år. Dom följer banans aktuella status, arbeten på banan, m.m.. Under 2020 påverkar även Pandemisituationen (Corona/Covid-19) dessa regler.

Dessa är tillägg till VGDF’s Regelkort 2020.

 

Del 2: Lokala Regler 2020.

Dessa ändras normalt inte under säsongen.

Dom gäller för Hammarö Gk o banans utformning under hela säsongen.

Dessa är tillägg till VGDF’s Regelkort 2020.

 

Del 3: VGDF’s Regelkort 2020

Dessa är generella lokala regler som är skrivna av VGDF. Dessa används på dom flesta banorna i värmland och ändras normalt inte under säsong.

 

DEL 1: TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

 

1. Onormala banförhållanden Hjulspår, MUA, Regel 16

 

Samtliga hjulspår på spelfältet som är orsakade av fordon för banarbete eller skogsarbete är klassade som MUA på hela spelfältet.

 

Lättnad utan plikt får ske enligt regel 16.1.

 

Not. Om en boll ligger i ett Pliktområde har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt. Regel 16.1a.

 

2. Onormala banförhållanden Rishögar, MUA, Regel 16

Hål 9: Rishögar på hålet klassas som MUA.

 

Lättnad utan plikt får ske enligt regel 16.1.

 

Not. Om en boll ligger i ett Pliktområde har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt. Regel 16.1a.

 

3.    Lägesförbättring i bunker, Regel 16

 

Då vi pga Corona/Covid-19 situationen ej har några krattor i bunkrarna tillämpar vi lägesförbättring i samtliga bunkrar.

Lägesförbättringen innebär att du inom ett (1 ) scorekort får placera bollen utan plikt.

 

Förutom scorekort och placering gäller lättnad utan plikt enligt regel 16.1.

 

 

/Hammarö GK 2020-07-28

 

DEL 2: LOKALA REGLER

 

1. Onormala banförhållanden, MUA, Regel 16

 

Gränsen för mark under arbete spel tillåtet definieras av en vit, sluten spraylinje eller blå pinnar satta inne i eller runt området. Regel 16.1a.

 

Gränsen för mark under arbete varifrån spel är förbjudet (spelförbudszon) definieras av en vit sluten spraylinje med blå-vita pinnar inne i området eller runt området. Regel 16.1f.

 

Stenbron på hål 12 är oflyttbart tillverkat föremål. Regel 16.1a.

Samtliga vägar och stigar är oflyttbart tillverkat föremål. Regel 16.1a.

 

Om en boll ligger i ett Pliktområde har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt från störande inverkan av ett onormalt banförhållande. Regel 16.1a.

 

2. Pliktområde, Regel 17

 

Alla omarkerade diken/dammar är Rött pliktområde. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret. Regel 17.1d.

 

Ön mellan hål 3 och 6 är Rött pliktområde. Regel 17.1d

 

Samtliga träbroar över diken ingår i Pliktområdet. Regel 17.1d.

 

Om bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet  på hål 12 får spelaren, som ett extra lättnadsalternativ genom att lägga till ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet. ••Referenspunkt: Den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma avstånd från hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet. Lättnadsområdet får inte vara närmre hålet än referenspunkten.

 

 

/Hammarö GK 2020-04-06

 

 

DEL3: VGDF’s REGELKORT 2020

 

Följande lokala regler och tävlingsvilkor är godkända av Värmlands Golfdistriktsförbunds (VGDF:s) Regelkommitté och gäller på de tävlingar inom distriktet där ansvarig arrangör angett i tävlingsvilkor att dessa lokala regler gäller. Vid en tvist om innebörden ska tolkning göras enligt Rules of Golf 2019. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisningen är till modell för lokal regel, se Regler för Golfspel www.randa.org Committee Procedures

 

Om inget annat anges gäller den allmänna plikten för brott mot lokal regel.

 

Matchspel – Förlorat hål

Slagspel – två slag

 

Avsnitt A – Lokala Regler

 

Följande lokala regler gäller tillsammans med de kompletterande lokala regler som publiceras eller utdelas av tävlingsledningen vid aktuella tävlingen

 

1.                      Out of bounds (Regel 18.2)

 

 1. En boll är out of bounds när den är i vila bortom varje mur som definierar banans gräns.
 2. En boll som passerat en väg som är definierad som out of bounds, och är i vila på andra sidan vägen, är out of bounds även om den ligger på en annan del av banan.

 

2.                      Pliktområden (Regel 17)

 1. Tävlingsledningen får anta en lokal regel som tillåter lättnad på den motsatta sidan av ett rött pliktområde på samma avstånd från hålet enligt modell för lokal regel 8B – 2.1.

Tävlingsledningen måste ange i vilka pliktområden denna lokala regel tillåts.

 1. När en boll är, eller det är känt eller så gott som säkert att den är, i ett pliktområde och den

uppskattade punkten där bollen senast skar pliktområdets gräns är i direkt anslutning till banans gräns får spelaren ta lättnad på den motsatta sidan på samma avstånd från hålet av pliktområdet enligt modell för lokal regel 8B -2.1.

 1. Där droppzoner är markerade för pliktområden får spelaren, som ett ytterligare alternativ, ta lättnad i droppzonen med ett slags plikt. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3 och en boll som droppas i droppzonen måste stanna i droppzonen.

 

3.                      Boll spelas från utanför ett lättnadsområde när lättnad tas med flagglinjen

Modell för lokala regler 8E-12 är tillämplig när lättnad tas med flagglinjen enligt någon regel. Notera lättnadsalternativen i Regel 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b och 19.3b.

 

4.                      Onormala banförhållanden (Regel 16.1)

 

 1. Mark under arbete
 2. Alla områden som definieras av blå markeringar eller på annat sätt angetts som MUA.
 3. Alla områden som är omslutna av vit spraylinje.
 4. Alla områden som är skadade (till exempel av fordon som banarbetare använt) och som bedöms av en tävlingsledning eller domare som onormala.
 5. Mark under arbete som är spelförbudszoner definieras av blå markeringar med grön topp enligt modell för lokal regel 8E – 8.1.
 6. Skarvar i skuren grästorv, modell lokal regel 8F – 7 är tillämplig. Lättnad kommer inte att tillåtas om skarven enbart inverkar på spelarens stans.
 7. Grusfyllda dräneringssträngar.
 8. Lättnad kommer inte att tillåtas när hål gjort av djur enbart inverkar på spelarens stans.
 9. Mätpunkter för avstånd på den finklippta delen av spelfältet och punkter på green markerade med sprayfärg definieras som MUA. Lättnad kommer inte att tillåtas när en mätpunkt enbart påverkar spelarens stans.

 

 1. Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det oflyttbara tillverkade föremålet.
 3. Planterade rabatter, blommor, buskage och liknande som omgärdas av ett oflyttbart tillverkat föremål är en del av det oflyttbara tillverkade föremålet
 4. Tillfälligt vatten

Policy för borttagande (skrapning) av tillfälligt vatten.

Om en spelares boll är på green och det blir störande inverkan av tillfälligt vatten på green, får spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1d eller få sin spellinje skrapad.

Tävlingsledningen får skrapa greenerna tills spelaren är i närheten och om omständigheterna förvärras, för att spelar ska kunna fortsätta, tillåta en kombination av ovanstående åtgärder.

All skrapning ska göras vinkelrätt mot spellinjen, måste fortsätta ett rimligt avstånd bortom hålet (minst en klubblängd) och får bara utföras av personer utsedda av tävlingsledningen.

 

 1. Oflyttbara tillverkade föremål nära green

Modell för lokal regel 8F-5 är tillämplig bara när bollen och det oflyttbara tillverkade föremålet är på en del av spelfältet som klippts till fairwayshöjd eller lägre.

 

5.                      Organiska föremål

 

 1. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda
 2. Konstgjorda föremål, till exempel vajrar, kablar och skydd som sitter direkt på träd eller andra fasta föremål.
 3. Konstgjorda väggar och pålverk i ett pliktområde.

 

6.                      Upphöjda ledningar

 

Modell för lokal regel 8E-11är tillämplig men bara för en boll som träffar en upphöjd ledningstråd inom banan gräns och inte en ledningsstolpe eller en upphöjd sammankoppling av kablar. (Slaget räknas inte och måste spelas om).

 

7.                      Klubbor och bollar

 

 1. Förteckning över godkända klubbhuvuden för drivers: Modell för lokal regel 8G-1 är tillämplig.

Plikt för att slå ett slag med en icke-godkänd klubba: Diskvalifikation.

 1. Förteckning över klubbor med godkända skåror och stansmärken: Modell för lokal regel 8G-2 är tillämplig.

Plikt för att slå ett slag med en icke-godkänd klubba: Diskvalifikation

 1. Förteckning över godkända bollar: Modell för lokal regel 8G-3 är tillämplig.

Plikt för brott mot lokal regel: Diskvalifikation

 

Notera: Förteckningar över godkända klubbor och bollar finns på www.randa.org.

 

8.                      Speltempo (Regel 5.6)

 

En spelare som har möjlighet att slå sitt planerade slag, har från det att han/hon bedöms ha kunnat komma fram till sin boll;

 

 • 60 sekunder på sig att slå slaget om han/hon inte bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt slag
 • 40 sekunder på sig att slå slaget om han/hon bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt

 

En spelare som överskrider någon av tidsgränserna har brutit mot lokala regeln.

Plikt för brott mot den lokala regeln under samma rond:

Första överträdelsen                           Varning

Andra överträdelsen                             Matchspel och Slagspel: ett slag

Tredje överträdelsen                            Matchspel: förlust av hål; Slagspel: två slag

Fjärde överträdelsen                            Diskvalifikation

 

Anmärkning 1: En spelare har haft tid att förbereda sitt slag om det bedöms att han/hon borde ha kommit fram till sin boll medan;

 1. en spelare i samma grupp som ska slå sitt slag före spelaren, förbereder sitt slag, eller
 2. gruppen framför spelarens grupp är inom räckhåll för spelarens planerade

Anmärkning 2: Det är möjligt att slå ett slag när;

 1. gruppen framför spelarens grupp är utom räckhåll för spelarens planerade slag, eller
 2. spelarens grupp inte har en regelsituation eller inte väntar på en domare, eller
 3. spelaren inte behöver vänta på spelare på närliggande hål.

Anmärkning 3:Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.

Anmärkning 4:Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras.

Anmärkning 5:Spelaren bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt.

 

 

9.                      Avbryta spelet (Regel 5.7)

 

Modell för lokal regel 8J-1är tillämplig.

 

Omedelbart avbrott/farlig situation – en lång signal med siren.

Normalt avbrott – tre korta signaler med siren, upprepade gånger. Återuppta spelet – två korta signaler med siren, upprepade gånger.

 

När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Se Regel 5.7b.

 

10.                  Transportmedel (Regel 4.3)

Modell för lokal regel 8G-6 (Se även Spel- och Tävlingshandboken 1.10).

Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel, annat än med tillstånd från tävlingsledningen.

Undantag 1: Spelare som kan uppvisa tillstånd från sin hemmaklubb.

Undantag 2: Om en person som ingår i tävlingsledningen för den aktuella tävlingen tillfälligt ger tillstånd för en kort sträcka.

Undantag 3: En spelare som tar lättnad enligt slag och distans får åka motoriserat transportmedel vid det tillfället.

Anmärkning 1: Tillstånd att åka motoriserat transportmedel gäller under förutsättning att:

 • Tävlingsledningen bedömer att banans kondition tillåter framförande av transportmedel.
 • Motoriserat transportmedel finns tillgängligt. Arrangörsklubben har inte skyldighet att tillhandahålla transportmedel.

 

Plikt för brott mot den lokala regeln:

Allmän plikt för varje hål där överträdelse görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten på nästa hål.

 

Avsnitt B – Tävlingsvilkor

 

Följande tävlingsvilkor gäller tillsammans med de tävlingsvilkor som finns angivna i den manual som gäller för den aktuella tävlingen samt de eventuella kompletterande tävlingsvilkor som publiceras av tävlingsledningen vid tävlingen.

 

Riktlinjer för spelares uppförande (Regel 1.2)

Alla spelare förväntas spela i spelets anda genom att följa Regel 1.2a. Brott mot Regel 1.2a kan medföra diskvalifikation men även följande:

 • Anmälan till VGDF juridiska nämnd.

 

”Scoring area”, scorekortsinlämning

Platsen för scorekortsinlämning anges i de kompletterande lokala reglerna för varje tävling. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scoring area.

 

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Antidoping

En spelare är ansvarig för att känna till RF:s regler mot doping (stadgar, reglemente, föreskrifter) och metoder som anges i Dopinglistan publicerad av WADA (världsantidopingbyrån). Spelaren är personligen ansvarig för att se till att förbjudna substanser inte kommer in i sin kropp. Det är inte nödvändigt att uppsåt eller vårdslöshet kan styrkas för att fastställa dopingbrott (strict liability) om en spelare fått i sig förbjuden substans.

 

Notera: Vid fastställt dopingbrott i samband med tävling diskvalificeras spelaren, eventuella rekordnoteringar stryks och resultatlistan justeras. Detta gäller även alla efterföljande tävlingar i vilka spelaren spelade tills avstängningen träder i kraft. Diskvalificering i sådana fall inkluderar även förlust av poäng och prispengar. Vid lagtävling gäller tävlingsvillkoren för aktuell tävling för diskvalificerad spelare.

 

Värmlands Golfdistriktsförbund – mars 2020

 

 

Följ oss på Instagram @hammarogk