Boka lite kvalitetstid

Ett år har gått sedan Hammarö GK gick med i Svenska Golfförbundets satsning Vision 50/50 för ökad inkludering och jämställdhet. Genom återkommande korta informativa texter under rubriken ”Nyfiken på jämställdhet?” vill jag som förändringsledare bidra till ökad förståelse och kunskap inom området. Jag ska försöka reda ut begrepp och inspirera till reflektion och samtal.

I den första ”Nyfiken på jämställdhet?” ska jag ta mig an de båda centrala begreppen inkludering och jämställdhet. I båda fallen spelar normer en avgörande roll, så det blir lite om normmedvetenhet också.

 

Inkludering

Vår ambition att utveckla inkluderingen på Hammarö Golfklubb handlar om att du som finns eller vill finnas i vår verksamhet ska känna dig välkommen. Verksamheten ska utformas så att deltagarna/medlemmarna känner sig sedda, får ta del av gemenskapen samt har möjlighet att påverka verksamheten.

Vad kan vi göra mer för att utveckla inkluderingen på klubben?

 

Jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. I Sverige är jämställdhet ett politiskt mål och innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet delas upp i kvantitativ och kvalitativ jämställdhet. Den kvantitativa jämställdheten rör antalet eller andelen kvinnor och män i ett sammanhang. Den kvalitativa handlar mer om förutsättningar och innehåll i till exempel en verksamhet. Ju närmare en jämställd fördelning, ju mer sannolikt är det att verksamheten utformas efter både kvinnors och mäns intressen och behov. Och ju mer verksamheten är anpassad till att möta både kvinnors och mäns preferenser, ju mer sannolikt är det att både kvinnor och män kommer till verksamheten.

Jämställdhet handlar enbart om förhållanden som rör kvinnor och män. Jämlikhet däremot är ett vidare begrepp och rör alla människors lika värde och samma rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning (de s k diskrimineringsgrunderna).

Har kvinnor och män lika möjlighet till påverkan och inflytande inom vår verksamhet. Hur kan vi utforma vår verksamhet så att kvinnor och män i alla åldrar känner sig välkomna?

 

Normmedvetenhet

Normer är outtalade och oskrivna regler som uppfattas som självklara av majoriteten i ett sammanhang. Det eller den som avviker från normen ifrågasätts oftare än normen och upplevs inte alltid passa in. Normmedvetenhet handlar om att synliggöra normer och uppmärksamma rådande privilegier och begränsningar. Normmedvetenhet inom golfen innebär att bli medveten om de normer som präglar golfen och golfare.

Vilka normer skulle du/ni säga präglar golfen och golfare?

Med vänliga golfhälsningar!

*********************************************

Berit Sundgren Grinups

Förändringsledare Vision 50/50

berit.grinups@outlook.com

Publicerad: 10 juni, 2020

Följ oss på Instagram @hammarogk